Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa

7/1992tiin hundeeffaman keessaa isa tokko dha. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. Qarshii ammami akka fudhatte hinbeekamu. 3 KUTAA TOKKO Tumaalee Waliigalaa 1. 72/2003, Page 2. 78(3) Naannoleen Mana Murtii Waliigalaa, Mana Murtii Ol’aanaa fi Mana Murtii Aanaa gurmeessuu qabu, Tarreeffamni isaa seeraan adda baha. Maanguddoo ganna 65, Obbo Bacharee Mangistuu jedhaman kana otoo isaan. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Abbaa Alangaa Federaalaa: "Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru" November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Kana jechuun galiin Oromiyaa keessaa argamu baajata Oromiyaa bira dabree mootummaa federaalaafi naannolee biraa subsidize godhaa jira. Oromiyaa dimookiraatawaan ni dagaaga!. Qondaalota hojii finnaa adda addaaf akka Abbaa Duulaa, Abbaa Sa'aa, Abbaa Seeraa, Abbaa Biyyaa, Abbaa Alangaa, kkf muuda. Abdii Asaffaa Gulaaltonni:- 1. I - Akka Lakkoofsa Itoophiyaatiin 2) A. Ee guuzni mana tokko jaaru citaa wal hinsaamu ja’a Oromoo hoggaa makmaaku. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Kana jechuun galiin Oromiyaa keessaa argamu baajata Oromiyaa bira dabree mootummaa federaalaafi naannolee biraa subsidize godhaa jira. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa. Lammii Tuujjoo Gurmeessa is on Facebook. 80 ( kuma dhibba tokkoo fi kuma torbaatamii saddeet fi dhibba saddeet fi jaatamii torbaa fi beessee 80/100) yoo ta’u sadarkaa Manneen Murtii Aanaalee immoo qar. Waajjira Galiiwwan kanfaltoota gibira giddugaleessaafi Abbaa Alangaa Fedeeraalaatti tasa argamuun daaw'annataniiru. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. ILMAAN ABBAA GADAAN 12. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Labsii Lakk. Waajjira Daandiiwwanii. Qajeelfama Naamusaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Seensa TUMAALEE WALIIGALAA Keewwata 1 Mata duree Gabaabaa Sa'aatii hojii mana hojichaatti hojii dhuunfaa yookiin kan nama bira raawwachuu, k. DhDUO’n Saba Oromoo fi ABO gantee diina Oromoo fi Oromiyaa wajjin fira taate. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Lakkooftuu Daawwannaa. Naannoo keenya keessattis Raawwannaan hojii qaama abbaa seerummaa akkuma hojii kamiiyyuu madaalamuu kan danda'uu fi madaalamuu kan qabu ta'uu amanuudhaan, raawwannaan hojii abbaa seerummaa madaalamu malee ciminaa fi laafina jiru adda baasuun akkasumas hojii qulqullina fi gahumsa ol'aanaa qabu hojjachuun rakkisaa ta'uu isaa hubachuudhaan, bara. Join Facebook to connect with Feyisa Abera and others you may know. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol’aanaa barbaaduudha. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Manni isaan ajjeeran kan abbaa tokkoo waan taheef warri saamee citaa bareedaa dhaan ajjeere gama isaaniitiin bareechanii ajjeeranillee, gamni saamame ammoo addeela kaaniin citaa saansaankaa hinqabneen waan ajjeeruuf dirqamaniif maayyii irratti manni gam. Manni hojichaa erga bifa haaraan hundaa'ee, rakkoolee hawaas-diinagdee hiikuuf. pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaafi Walittiqabduu Boordii Filannoo Biyyaalessaa akka hoggananiif dubartoota muudan. Waajjira Poolisii 23. Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Karoora Waggaa23,426, Raawwii hanga kur. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee…. To connect with Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa, join Facebook today. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. Dhukkuba fi dawaa aadaa. Koree Dhaabbii Caffee 19 5 2012. Ministirichi kana h. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. Organización gubernamental. 9/2006 kwt. Godinaalee fi Aanaalee. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. OMN:Oduu Sad. Wixinee Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Qophaa’e, 2. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa. ለእምነት ዋጋስጥ ሚናራ ሚዲያ. Kana jechuun galiin Oromiyaa keessaa argamu baajata Oromiyaa bira dabree mootummaa federaalaafi naannolee biraa subsidize godhaa jira. TUMAALEE WALIIGALAA 1. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos, hojii gaggeessaa Mana Lubummaa Waliigalaa Sagantaan yaa'ii kuni Hagayya 27 galgala keessaa sa'aatii 12:00 irratti kadhannaadhaan kan eegale yoo ta'u hanga hagayya 29 halkan keessaa 7:30 irratti kadhannaadhaan xumuramutti itti fufeera. 4) MMW- Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) RDFI- Heera Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 6) KFMMG-Konveenshinii Farra Malaammaltummaa Mootummoota Gamtoomanii 7) S/Y-Seera Yakkaa 8) S/D/F/Y-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 9) L. ) Onkololeessa 19, bara 1997 (A. Ministirichi kana h. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Government Organization. Kanaafuu achi teessanii Oromiyaa saamsisaa hanqina bajataa nu mudate jechuun daldalaaa hiyyeessa saamuun haqaa miti. 3) "Mana Hojii Abbaa Alangaa" jechuun Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa jechuudha. Sabboonummaan. Labsii Lakk. Akkaataa Labsii Gurmaa’insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Naannichaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Labsii Lakk. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Abbaan Alangaa Federaalaa ji'a Adoolessaa keessaa qabinsa badaafii reebichaa mana hidhaattii hidhamtoota irra gaye irratti qorannoon gaggeeffamu jiraachuu miidiyaati himee ture. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba’uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta’u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe’achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Biiroon haqaa Oromiyaa bara 1986tti qaamoolee raawwachiiftuu Naannichaa keessaa tokko. Waajjira Daandiiwwanii. Gurmaa'inni haaraan hojii abbaa alangaa kanaan dura qaamolee adda addaatin bifa bittinnaa'en hojjatamaa ture walitti kurfeessuun hojii abbaa alangummaa si'ataa, qulqulluu fi. Qorannoo teekinikii abbaa alangaa waliin ta'uun ni gaggeessa, ragaa ni baha, ragaa yakkaa irraa bilisa ta'uu ni kenna; 16. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Naannoo Oromiyaa jechuudha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. Waajjira Abbaa Alangaa 19. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa Naannoo Oromyaa, Finfine. Manni barumsaa kun yeroo ijaarsisaa xumurame jiraattoota naannichaa fayyadamoo ni taasisaa jedhaniiru. Lammaa Magarsaa- Hoogganaa Biiroo Misoomaa fi Gabaa Oromiyaa fi Koree Hojii raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun; wal ijaaraa jiru. Walumaa galatti abbaa seeraa waan hojii abbaa seerummaan walitti bu’uun haqa jallisuu danda’an irraa of eeguu qaba. Tajaajila Abbaa Seerummaa. A - Akka Lakkoofsa Awurooppaatiin 3) MMO - Mana Murtii Ol'aanaa 4) MMW - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) MMA - Mana Murtii Aanaa SDFY-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 10) L. Karaa kibba biyyatti qotee bulaan ciisanyummaa fii gabbarri abba lafaa ta’uun itti hadhaawe abbaa lafaa ajjeesuuf ofirraa ari’u jalqabe. Haala Waliigalaa. Gahee fi hojii koree to’annoo Kaayyoo: u’uura seera fi caasefama waldaa itti fayyadama bishaanii jallisii ilaalchiise Miseensotni. Lawyer & Law Firm. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. Bara Bara 24 23 Lakk. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. Government Organization. Statsstyret organisation. Dursaan garee adeemsa baruu fi barsiisuu Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Rattaa Nagawoo gama isaaniin, walitti bu'iinsa garaagaraan manneen barnootaa miidhaan irra ga'e keessaa inni tokko mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Leeliisuu Waataatii jedhan. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. Hooggansi dhangala'a dhimmootaa ogummaa of danda'e ta'ee kan bahe A. Wixinee Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Qophaa'e, 2. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". 10) "Kantiibaa" jechuun abbaa aangoo ol'aanaa qaama raawwachiisaa Bulchiinsa Magaalaa jechuu dha. 5 baasii godheera. Government Organization. Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun "Qajeelfama Jijjiirraa Barsiistotaa Naannoo Oromiyaa, bara 2010" jedhamee waamamuu ni danda'a. Gabaasa mana hojii % Raawwii bara baajataa*100/karooraa bara baajataa Waggaatti yeroo tokko 53 100 75-100 A/H/Bulchinsa qabeenyaa Abbaa adeemsa hojii Hojii Adeemsisaa Dhiyeessaa fi itti fayyadamaa tekinolojii fooyyeessuu Uwwisa teknooloojii dabale (%n) Gabaasa manahojii % Tek. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. -Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa [OBN 27 10 2010]:- Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa rakkoo sirreeffamtootarra ga'u furuu fi heera mootummaa kabachiisuuf hoggantoota aangoo irraa ari'uu beeksise. Sabboonummaan. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ ነው።, WARRA Elemoo Dullee, Citaa Diida Bookee, Tokkummaa keenya, Jaarraa Abbaagadaa, Tsion Berhanu, Ibsaa Qeerroo, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Harannaa Bulluq, fu. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. tiin, Manni Murtichaa ergamni wal fakkaatummaa fi tilmaamummaa hiikoo seeraa Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka dhufu taasisuu. Qeerroo Tube, Los Angeles, California. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Dameelee Godina. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Ardaan Toora garee Interneetaa kun waltajjii Abbootiin seeraa fi abboottiin alangaa ILQSO irraa eebifaman toora Irratti mudannoo, muuxannoo, oogummaa irratti wal-jijjiirani fi mirgoota abbaan seeraa. Abbaa Alangaa Federaalaa: "Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru" November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisisuuf yoo ta'e malee Dambii kana keessatti: 1. Finfinnee Amajjii 8, 2012 (FBC) – Yaa’iin abbootii seeraa naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Abbaan dhimmaa ol-iyyannoo isaa ‘e filling’ dhaan ergatu hanga lakkofsa. Dereje Feye 也在使用 Facebook。加入 Facebook,與 Dereje Feye 及其他你可能認識的朋友聯絡。Facebook 讓人們盡情分享,將這個世界變得更開闊、聯繫更緊密。. 37 - Free download as PDF File (. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun “Dambii Ittiin Bulmaata Abbaa seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuuf bahe, danbii Lakk. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. Magaalaa tokkoof kan karoorri ba'u rakkina mana jireenyaa fi hojii, guddina warshaa, geejjibaa, lolaa kosii adda addaa, eegumsa fayyaa, tajaajila bishanii fi ifaa kkf argamsiisuun sirna itt gochuu. Laggasaa Wagii (? - 2008) miseensa ABO fi qabsaawaa mirga Oromooti. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol’aanaa barbaaduudha. Hiika Akkaataan jechichaa, hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, qajeelfama kana keessatti:. Adeemsa Diaspora'n Oromoo Mootummaa abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO'n mookfamuun walitti dhufeenya, sossobanii biyyatti galchuun qabeenyaa isaanii fi guutummaa mirga isaanii waliigalaa ajajuu irratti aangoo guutuu argachuuf toftaa fi tarsiimoo abbaan irree Wayyaanee hawaasa keenya irratti diriirsaa jiru jabeessinee kan. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Walking distance from Gondar telecommunications, the post office, Ethiopian airlines ticket office,. Wixinee Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Qophaa'e, 2. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. 7184 (kuma torbaa fi. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. OromiaConstruction Authority. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Xiinxala Hayyuu Seeraa : Dhimma Obbo Baqqalaa Irratti Abbaa Alangaa fi Mana Hidhaa Qiliinxoo Gidduu Wal Hubannaan Jira Sadaasaa 02, 2017 Jaallannee Gammadaa Abukaatoo seeraa kan mana-murtii federaakaa fi Oromiyaa Obbo Ibsaa Gammadaa haasofsiisnee jirra. Yaada dhiyaaterrattis bakka buutonni hawaasaa, hayyoonnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa addaddaa mari'achaa jiru. Waajjira Barnootaa 21. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Saturday, May 3, 2014. Miiliyoona I. Bal’inni dachee Oromiyaa km2 363,314. pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaafi Walittiqabduu Boordii Filannoo Biyyaalessaa akka hoggananiif dubartoota muudan. 1/2001 SEENSA. 37,097 likes · 1,164 talking about this. 1,6 mijë pëlqime. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. -Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa [OBN 27 10 2010]:- Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa rakkoo sirreeffamtootarra ga'u furuu fi heera mootummaa kabachiisuuf hoggantoota aangoo irraa ari'uu beeksise. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Government Organization. Laggasaa Wagii (? - 2008) miseensa ABO fi qabsaawaa mirga Oromooti. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Waajjira Poolisii 23. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo'ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. Gama biroon Qajeelfamni Naamusaa Itti Gaafatamtoota Hojii fi Hojjettoota Biiroo Haqaa Oromiyaa Lakk. Sochiin Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG, duulli gabaa lagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu, diddaan gibiraafi gidiraa, daandii konkolaataa cufuufi uggura geejjibaa buusuufi hojii dhaabuu dabalatee, akkuma waamichaa irra deddeebinee bifuma kanaafii haala yeroo waliin adeemuu qaba jennee waliif dhaamaa turreen ammas haaluma kanaan kan itti. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. Kitaaba Xiin Sammuu Pdf. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. 10) "Kantiibaa" jechuun abbaa aangoo ol'aanaa qaama raawwachiisaa Bulchiinsa Magaalaa jechuu dha. [OBN 28 01 2011] :- Biiron Haqaa Oromiyaa gurmaa'insa haaraan Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'uun akka waamamu Caffeen Oromiyaa raggaasise. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Dhakaan bu'uraa ijaarsa Giddugaleessa kanaa bara 1998 kan ta'ee yoo ta'u, lafa km. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Aangoo isaatti seeraan ala fayyadamuu irraa, iccitii sababa hojii isaaniin argatan irraa ofi eeguu qaba. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Organización gubernamental. Représentant(e) du gouvernement. Oromiyaa eerga finfinnee maleeyyee taasisanii booda amma garuu, oromiyaa bahaa fi lixatti kutuuf karoora baafatanii sochii duraa jalqabanii jiru. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Facebook geeft mensen de kans om te delen. Nagarii Leencoo, Dr. Jaallee Tolaa Gadaa, Gorsaan Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa, hardha otoo hojii ummataa irra jiruu haleellaa Shaneetiin wareegameera. Dereje Feye 也在使用 Facebook。加入 Facebook,與 Dereje Feye 及其他你可能認識的朋友聯絡。Facebook 讓人們盡情分享,將這個世界變得更開闊、聯繫更緊密。. Dursaan garee adeemsa baruu fi barsiisuu Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Rattaa Nagawoo gama isaaniin, walitti bu'iinsa garaagaraan manneen barnootaa miidhaan irra ga'e keessaa inni tokko mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Leeliisuu Waataatii jedhan. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Centre d'intérêt. Itiyoophiyaan Egeree tilmaamuunsaa rakkisaa ta'etu ishee mudataa jira. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. Laggasaa Wagii (? - 2008) miseensa ABO fi qabsaawaa mirga Oromooti. Haala Waliigalaa. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen. 3) "Mana Hojii Abbaa Alangaa" jechuun Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa jechuudha. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Obbo Boggaalee FallaqeeHoogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii Oromiyaa 8. Sabboonummaan. Tritt Facebook bei, um dich mit Qananii Mohammed und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. M/A/Mirgaa 1 f f a a Obbo Geetachoo Waasihuun 2 f f a a Sh/qaa G/Maariyaam Guutaa 3 f f a a Salamoon Abbabee fi M/A/Idaa 1 f f a a Asaggid Akililuu 2 f f a a Immabeet Addaamuu 3 f f a a Gadaa Gabbisaa 4 f f a a Dabalee Xaafaa 5 f f a a Lataa Gammachuu 6 f f a a Dastaa Caammisoo jidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee mana jireenyaa murtiin abbaa. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Ganda Abbaa Bokkuu tuuta isaanii bulee Korma qala. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa…. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa!!!. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. MOOJULII LEENJII HOJII IRRAA Qophee A. 37,941 likes · 5,508 talking about this. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. Isuma bara duriitu ittifufe. OMN:Oduu Sad. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta'u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe'achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Haaruu. Qeerroo Tube, Los Angeles, California. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Ganda Abbaa Bokkuu tuuta isaanii bulee Korma qala. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. 1/2001 akka itti aanutti fooyya’eera. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Mootummaa federaalaa galii isaa waliigalaa keessaa dhibbeentaa 60% ta'u Oromiyaa keessaa argata. Oromoon Oromiyaa keessa jiru, akka Istaatiskii federaalaatti, parsantii gara 90 ti. Ta’us bulchiis mana-hidhaa Qilinxoo gaaffii adda addaa kaasuu isaan sana hordofees dhaddachi ijibbaataa ajaja kenname akka hojii irra hin oolfamne ugguree jira. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. tajaajilaa adaafi bashannanaa waliigalaa kennuu danda'un akka ijaaramu Mootummaf dhiheesseen bara 1997 murtee ijaarsaa argate. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Kanaaf gaaffiin waa'ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. Organización gubernamental. Hawaasni jabinnaa fi laafinna manneen murtii kan madaalus ta'e manneen murtii irratti amantaa kan gatuu murtumma kanaanii. Badho Nagawoo irraa Ummatni Oromoo, akkuma saboota addunyaa kana irratti argamanitti, seenaa of danda'ee, biyya googgaa beekamaa qabu, aadaa, afaan, duudha fi qora-qalbi sabbummaa kan barootaa kumaatamaan lakkaawwaman kuufachaa dhufe kan qabuu fi seenaa bulchiinsa fi aadaa siyaasaa adunyaa kanaaf bu'ura dimokiraasi ta'ee, sirna gadaa, qabaachuun isaa seenaan ragaa baya. Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruu - Wednesday, 27 December 2017 10:40. Hooggansi dhangala'a dhimmootaa ogummaa of danda'e ta'ee kan bahe A. Naannoo Oromiyaa jechuudha. Centre d'intérêt. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. M/A/Mirgaa 1 f f a a Obbo Geetachoo Waasihuun 2 f f a a Sh/qaa G/Maariyaam Guutaa 3 f f a a Salamoon Abbabee fi M/A/Idaa 1 f f a a Asaggid Akililuu 2 f f a a Immabeet Addaamuu 3 f f a a Gadaa Gabbisaa 4 f f a a Dabalee Xaafaa 5 f f a a Lataa Gammachuu 6 f f a a Dastaa Caammisoo jidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee mana jireenyaa murtiin abbaa. ad manu, Falmii seeraa, Godina Addaa Oromiyaa Nannawaa Finfinnetti Mana Murtii Aanaa Walmaraa, Boneya Boshe. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa OBN Amajjii 15, 2011 labsiin bahee hojiitti galamaa jira jedhan,Pireezidaantiin Mana Murtii walii gala Oromiyaa Obbo Dasaa Bulchaan. Yeroo gabaabaa keessatti oromiyaa giddu galeessaa balleessuuf hojii guddaa fi karoora bara. DhDUO’n Saba Oromoo fi ABO gantee diina Oromoo fi Oromiyaa wajjin fira taate. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Lawyer & Law Firm. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. Namni obbo Girmaa Waaqjiraa jedhaman Abbaa ijoollee shaniiti. 4) MMW- Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) RDFI- Heera Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 6) KFMMG-Konveenshinii Farra Malaammaltummaa Mootummoota Gamtoomanii 7) S/Y-Seera Yakkaa 8) S/D/F/Y-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 9) L. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos, hojii gaggeessaa Mana Lubummaa Waliigalaa Sagantaan yaa'ii kuni Hagayya 27 galgala keessaa sa'aatii 12:00 irratti kadhannaadhaan kan eegale yoo ta'u hanga hagayya 29 halkan keessaa 7:30 irratti kadhannaadhaan xumuramutti itti fufeera. com 1 Bara bajataa 2006 qorannoowwan ILOQHQSO'n gaggeeffaman keessaa tokko mata duree ' Rakkoowwan Qabiyyee Lafaa Faayidaa Uummataatiif Gad-Lakkisiisuun Wal-Qabatanii Jiran. 37,097 likes · 1,164 talking about this. Rechtsanwalt und Rechtsanwaltskanzlei. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol'aanaa barbaaduudha. Hooggansi dhangala'a dhimmootaa ogummaa of danda'e ta'ee kan bahe A. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. TUMAALEE WALIIGALAA 1. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. 5,577 likes · 298 talking about this. Beeksisi kun guyyaa ba’ee eegalee guyyoota 15 jiran keessatti mormiin kan jiru yoo ta’e barreeffamaan dhiyaachuutu irra jiraata. OMN:Oduu Sad. Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruu - Wednesday, 27 December 2017 10:40. Ministirri komunikeeshinii mootummaa Dr. UNICEF Itoophiyaa. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. ለእምነት ዋጋስጥ ሚናራ ሚዲያ. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Dambiin Ittiin Bulmaata Abbaa Seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Dhumma irratti lakkoofsa gabaaba MMWO (8636) irratti A eddo duwwa tokko gochuun lakkoofsa galmee keessan yoo ergatan haala galmee keessan baruu ni danda’ama. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Laficha ishiitu gurgursiisaa ture jechuudha. TUMAALEE WALIIGALAA 1. Ijoollummaa Isaa. Facebook gives people the power. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Inni duraa imaammata gartuu Wayyaanee TPLF kan sanyummaa fi abbaa irrummaa bu’ura godhateen haleellaa ummata Oromoo waliigalaa irratti banameen gaaga’ama qabeenyaa, qaamaa qalbii fi lubbuu dhaqqabaa jiru keessatti adda dureen miidhamoo ta’uudha. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue. Naannoo keenya keessattis Raawwannaan hojii qaama abbaa seerummaa akkuma hojii kamiiyyuu madaalamuu kan danda'uu fi madaalamuu kan qabu ta'uu amanuudhaan, raawwannaan hojii abbaa seerummaa madaalamu malee ciminaa fi laafina jiru adda baasuun akkasumas hojii qulqullina fi gahumsa ol'aanaa qabu hojjachuun rakkisaa ta'uu isaa hubachuudhaan, bara. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Pireezident Keeniyaattaan garuu dheengadda dubbii deeggartoota isaaniif taasisaa turan keessatti dubbii Abbootii Alangaa murtee sana kennan tuqu dubbachuu isaaniitiin. labsii 84/1994 tiin Baankii Biyyoolessaatiin. Sadarkaa Mana Murtii ol’aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. Yaa'iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Feyisa Abera is on Facebook. Mana Hojii Abbaa alaangaa Aanaa Gudayyaa Biilaa. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Akkaataa seera maatii Itiyoophiyaa bara 1952 baheen gaa'illii gosaa sadiin akka raawwatamuu danda'uu ta'e jira. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta'an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Isuma bara duriitu ittifufe. Abdii Asaffaa Gulaaltonni:- 1. Sadarkaa Mana Murtii ol’aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. mana murtii, poolisii, abbaa alangaa, fi mana amala sirreessaa dhaabbilee mirgoonnii dhala namaaf kennaman akka hin sarbamneef wabii ta'anii hundaa'anii dha. Walking distance from Gondar telecommunications, the post office, Ethiopian airlines ticket office,. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa…. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun "Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Kanaaf gaaffiin waa’ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. TUMAALEE WALIIGALAA 1. Dereje Feye 也在使用 Facebook。加入 Facebook,與 Dereje Feye 及其他你可能認識的朋友聯絡。Facebook 讓人們盡情分享,將這個世界變得更開闊、聯繫更緊密。. ለእምነት ዋጋስጥ ሚናራ ሚዲያ. Oromia Today - Independent Voice of Oromia - Itana Gammada Ebla 18, 2019 Walbarsiisa Sabi tokko misoomuu fi duroomuun hafee yoo lafa, qabeenya fi dandeettii qabeenya sana gara misoomaa diinagdeetti masaku dandeessisu irratt too'annoo hin qabaanne itt fufee jiraachuu hin dandahu. Marii seeraa. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Karaa kibba biyyatti qotee bulaan ciisanyummaa fii gabbarri abba lafaa ta’uun itti hadhaawe abbaa lafaa ajjeesuuf ofirraa ari’u jalqabe. 37,547 likes · 2,431 talking about this. Bal’inni dachee Oromiyaa km2 363,314. Ardaan Toora garee Interneetaa kun waltajjii Abbootiin seeraa fi abboottiin alangaa ILQSO irraa eebifaman toora Irratti mudannoo, muuxannoo, oogummaa irratti wal-jijjiirani fi mirgoota abbaan seeraa. 1/2001 SEENSA. Dabalataanis dhimmoota federaaalaa aangoo Mana Murtii Ol'aanaa Federaalaa. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Asefa Tesfaye Bulbula is on Facebook. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Gudina Assefa is lid van Facebook. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue. txt) or read online for free. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. 9/2006 kwt. Amala Mudaa Hin Qabne Amallii mudaa hin qabne hojii abbaa seerummaa haala rogummaa qabuun raawwachuuf murteessaadha. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. DHIBEE COVID-19 ILAALCHISEE MURTII GUMIIN DABARSE ***///*** Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Yaa'ii Ariifichaasaa 4ffaa Bitootessaa 17 bara 2012 gaggeesseen dhibee vaayirasii koroonaan daddarbu (COVID-19) irratti mari'achuudhaan murtiilee armaan gadii dabarseera. Oromoon Mootummaa Oromiyaa keessattuu akka baay'ina isaatti hin qacharamne. Kanaaf gaaffiin waa’ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. Terfa Negessa और आपके अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल हों. Jaallan Eebla 15, 1980 wareegaman oggaa isaan: qeyee, abbaa, haadha, haadha warraa, ilmaan, mana, qabeenyaa fi qananii dhiisanii qabsoo seenuun wareegaman haala ture fi haala Oromoo, Oromiyaa fi qabsoon ummatichaa har’a keessa jiru wal bira qabnee ilaaluu qofaan, dhiiga jaallan wareegaman kanaa firii itti gochuuf, hooggana irraa hoogganatti. Aziizaa Abdii Miseensa Koree hojii raawwachiiftuu Dh. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. 1,6 mijë pëlqime. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun "Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Isuma bara duriitu ittifufe. Mararaa Guddinaa hidhaa waggaa 1 fi baatii lama booda har'a gadi dhiifaman. Daayirektereetii Barnootaa fi Hojii irra oolmaa Leenjii Lakk. Boodarra tiraampeetii baratee sana tabachuudhaan, sagaleen wellisuudhaan, ragada aadaa Oromoo ragaduudhaan hojjata ture. Dabalataanis dhimmoota federaaalaa aangoo Mana Murtii Ol'aanaa Federaalaa. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uuraa dabalatee kan manneen hojii. Namoota waggaan dhaloota lolaaf gahe irraa loltoota foo'ee ajajaa fi leenjiif dhaloota waraanaa isatt hansee aangoo qabatu, Raabaa fi Doorii jalatt ramada. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. 1 1) "Hojii Gaggeessaa Magaalaa" jechuun raawwachilsaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalichaa Jechuu dha. 37,097 likes · 1,164 talking about this. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa ni galmeessa, ni qawwisa, hojii kaadastara ni gaggeesa. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Akkaataa seera maatii Itiyoophiyaa bara 1952 baheen gaa'illii gosaa sadiin akka raawwatamuu danda'uu ta'e jira. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Barnoota isaa kutaa shanii hanga saddeetii ammoo mana barumsaa Hinccinniitti barate. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Mana kitaabaa ummataaf ijaramu kanaaf dhakaa bu’uuraa kan ka’aan Pireezidaantii Yuunvaarsiitii Amboo Dr. Finfinnee Amajjii 8, 2012 (FBC) - Yaa'iin abbootii seeraa naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Sabboonummaan. Kanaaf gaaffiin waa’ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. OMN:Oduu Sad. Madda Walaabuu, Invastimantii Oromiyaa, Dhaabbata Bosonaa fi Bineensoota Bosona Oromiyaa, akkasumas miseensa manaajimantii dubartootaa Mana Maree Bakka Bu`oota Uummataa, fi Dura Teessuu Waldaa Dubartoota Oromiyaa ta`aniis hojjataniiru. Isuma bara duriitu ittifufe. 1,6 mijë pëlqime. Lawyer & Law Firm. Karaa kibba biyyatti qotee bulaan ciisanyummaa fii gabbarri abba lafaa ta’uun itti hadhaawe abbaa lafaa ajjeesuuf ofirraa ari’u jalqabe. Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. Waajjira Poolisii 23. Gama biroon Qajeelfamni Naamusaa Itti Gaafatamtoota Hojii fi Hojjettoota Biiroo Haqaa Oromiyaa Lakk. Tritt Facebook bei, um dich mit Qananii Mohammed und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. 9/2006 kwt. UNICEF Itoophiyaa. ) Gabaasa Waggaa 2013/14 Odeeffannoo Waliigalaa Hundeeffama Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa (W. Government Organization. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen. Qophii Addaa; Keessummaa; Faana Baqataa; Xiinxala; Yaada Ummataa. Hogganaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa 16. Site Web gouvernemental. TUMAALEE WALIIGALAA 1. Daayrektara komunikeeshinii fi dhimmoota qunnamtii uummataa abbaa alangaa waliigalaa, obbo Zinaabuu Xuunuu 'Yakkamtoota hunda seeratti dhiyeessuun waan hin oolledha' Keessummoota Odaa Awwaard Marsaa 2ffaa keessa Badhaasa aartii Oromoo dorgomaa taasisuuf kaayyeefate Baay'ee kan dubbifame 1 Pirezedaantiin Yunvarsiitii Dambidoollaa Dr. Ãbďîí Hüĺĺö Mäŕťî is on Facebook. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Ogeessa Seeraa Makkoo Bilii. Gaaffii manni-hidhaa Qilinxoo manicha-murtii akka Obbo Beqqeleen wabiin gad-lakkisamu murteessetti erge lakkoobsi ittiin murtiin kun kennamee fi lakkoobsi jalqaba Obbo Beqqeleen. Lakkooftuu Daawwannaa. labsii 84/1994 tiin Baankii Biyyoolessaatiin. Afficher la suite. Estudio jurídico. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. L Shape Hotel、ゴンダール - 「いいね!」174件 - L-Shape is a hotel located in Gondar City, Gondar, Ethiopia. Achittis dursinee abbaa dhimmaa Shawaa Kibba Lixaa, Aanaa Qarsaa Maallimaarraa dhufan arganne. Organización gubernamental. pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaafi Walittiqabduu Boordii Filannoo Biyyaalessaa akka hoggananiif dubartoota muudan. Manni murtii hawaasa mana murtiitin ala jiru wajjiin sararri ittiin wal-qunnamu keessaa tokko murtiidhaani. Ee guuzni mana tokko jaaru citaa wal hinsaamu ja'a Oromoo hoggaa makmaaku. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. MOOJULII LEENJII HOJII IRRAA Qophee A. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Join Facebook to connect with Ãbďîí Hüĺĺö Mäŕťî and others you may know. 10) "Kantiibaa" jechuun abbaa aangoo ol'aanaa qaama raawwachiisaa Bulchiinsa Magaalaa jechuu dha. ) Onkololeessa 19, bara 1997 (A. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. txt) or read online for free. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. 57, 100 pirojektichaafkenname kana qulqulleessuun ijaarsaf qopheessuuf Mootommaa Naannoo Oromiyaa qar. 502,053 (kuma dhibba shanii fi kuma lamaa fi shantamii sadi) Mana Murtii Ol’aanaa shariyaa fi Aanaa qar. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. galmee fi guyyaa beellama isaa barutti Mana Murtii irraa ergate turuu qaba. (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo - Adoolessa 05, 2018) Akkuma dhiheenya kana karaa Sagalee Bilisummaa Oromoo fi miidiyaalee adda addaatiin ummata keenyaaf ibsaa turretti duulli waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin karoorfame sochii ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti haaromfamee bobbaan eegalamee jira. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu'aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi hojii yakka ittisuu bu’aa qabeessa taasisuuf tarsiimoo yakka ittisuu qopheessuun hojiin hojjetame hedduu ta’uu Abbaan Alangaa Waliigalaa FDRI obbo Birihaanuu Tsaggaayee dubbtaniiru. 1 1) "Hojii Gaggeessaa Magaalaa" jechuun raawwachilsaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalichaa Jechuu dha. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Hoggantonni Mana Amala Sirreeffamtootaa Federaalaa Aangoorraa Ari'aman. OMN:Oduu Sad. Yeroo ammaa oromiyaa handhuura dhabamsiisuu fi oromiyaa bakka lamatti qooduuf hojii guddaa raawwachaa jiru. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. DhDUO’n Saba Oromoo fi ABO gantee diina Oromoo fi Oromiyaa wajjin fira taate. Terfa Negessa, Facebook पर है. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Manni Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa dhimmoota taaksii,Malaammaltummaa fi yakka ittisuuf ,labsii lakkoofsa 214/2011'n Aangoon bifa haaraan kennameera. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Bulchiinsa Naannolee bara 1984, labsii lak. Statsstyret organisation. Garuu Oromoon mootummaa federaala keessaa sababa afaan hojiin hojii ala godhamee jira. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii. Obbo Kabbadaa DeessisaaHoogganaa Biiroo Aadaafi Tuuriizimii Oromiyaa 11. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. 19 Bitootessa 8 11 Hagayya bara bara2008 2009 Gatiin Gatiin qar. Ministirichi kana h. Bal’inni dachee Oromiyaa km2 363,314. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. 1 1) "Hojii Gaggeessaa Magaalaa" jechuun raawwachilsaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalichaa Jechuu dha. Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Oromiyaa eerga finfinnee maleeyyee taasisanii booda amma garuu, oromiyaa bahaa fi lixatti kutuuf karoora baafatanii sochii duraa jalqabanii jiru. [OBN 12 12 2010,Adaamaa]:-Labsii tola ooltummaa waldaalee siiviikii fi farra shororkeessummaarrtti yaadni fooyyessaa dhiyaate. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan. 1 ta’u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan. Afficher la suite. Dursaan garee adeemsa baruu fi barsiisuu Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Rattaa Nagawoo gama isaaniin, walitti bu’iinsa garaagaraan manneen barnootaa miidhaan irra ga’e keessaa inni tokko mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Leeliisuu Waataatii jedhan. Dawit Mekonnin is on Facebook. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Dhukkuba fi dawaa aadaa. Abarraa Tolasaa,Abbaa Adeemsaa Hojii Gabaa Bul/Lagaa fi Hordofii waligaltee lafa Magaalaa Ejeensii misoomaa fi Maanajimantii Lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, hidhaa cimaa waggaa, 6 fi qarshii 15,000 18. 10) "Kantiibaa" jechuun abbaa aangoo ol'aanaa qaama raawwachiisaa Bulchiinsa Magaalaa jechuu dha. Qajeelfama Naamusaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Seensa TUMAALEE WALIIGALAA Keewwata 1 Mata duree Gabaabaa Sa'aatii hojii mana hojichaatti hojii dhuunfaa yookiin kan nama bira raawwachuu, k. I) seera daldala Itiyoophiyaa akkaataa keewwata 304 tiin heeyyama fi too'annaa sochiiwwan baankolee lakk. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. Jaallan Eebla 15, 1980 wareegaman oggaa isaan: qeyee, abbaa, haadha, haadha warraa, ilmaan, mana, qabeenyaa fi qananii dhiisanii qabsoo seenuun wareegaman haala ture fi haala Oromoo, Oromiyaa fi qabsoon ummatichaa har’a keessa jiru wal bira qabnee ilaaluu qofaan, dhiiga jaallan wareegaman kanaa firii itti gochuuf, hooggana irraa hoogganatti. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Haala Waliigalaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Achittis dursinee abbaa dhimmaa Shawaa Kibba Lixaa, Aanaa Qarsaa Maallimaarraa dhufan arganne. FDRE Attorney General. Waajjira Daandiiwwanii. Lammii Tuujjoo Gurmeessa is on Facebook. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa ni galmeessa, ni qawwisa, hojii kaadastara ni gaggeesa. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. Représentant(e) du gouvernement. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Laficha ishiitu gurgursiisaa ture jechuudha. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Abdii Asaffaa Gulaaltonni:- 1. Haasaawwan jibbiinsaa, daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa fi namootaa ittisuuf labsiin qophaa'aa akka jiru Abbaan Alangaa Waliigalaa beeksise. Karaa kibba biyyatti qotee bulaan ciisanyummaa fii gabbarri abba lafaa ta’uun itti hadhaawe abbaa lafaa ajjeesuuf ofirraa ari’u jalqabe. Mana Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Aanaa Muloo. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. ለእምነት ዋጋስጥ ሚናራ ሚዲያ. OromiaConstruction Authority. Moodeela Dambi Ittiin Bulmaata Waldaa Hojii Gamtaa Ijaarsa Mana Jireenyaa Keewwata 1-Waa`ee Hundeeffamu Waldaan Hojii Gamtaa Ijaarsa Mana Jireenyaa Haala labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/1991 keewwta…. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. OMN:Oduu Sad. 3 Cimina Bu’aa raawwii Aanaalee adda baasuun gamaggama hojii kurmaana 2ffaa gaggeessanii jiraachuu. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. 2 1 Magaalichatti buuuraaleen misoomaa qar. (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo - Adoolessa 05, 2018) Akkuma dhiheenya kana karaa Sagalee Bilisummaa Oromoo fi miidiyaalee adda addaatiin ummata keenyaaf ibsaa turretti duulli waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin karoorfame sochii ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti haaromfamee bobbaan eegalamee jira. 9/2006 kwt. Aangoo isaatti seeraan ala fayyadamuu irraa, iccitii sababa hojii isaaniin argatan irraa ofi eeguu qaba. Ãbďîí Hüĺĺö Mäŕťî is on Facebook. Walking distance from Gondar telecommunications, the post office, Ethiopian airlines ticket office,. Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Dameelee Godina. Akkaataa Labsii Gurmaa’insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Naannichaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Labsii Lakk. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Angoo gahee hojii fi Itti gafatammuummaa Ya’ii waliigalaa fi koree hojii Raawwachiiftuu. DHIBEE COVID-19 ILAALCHISEE MURTII GUMIIN DABARSE. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Itiyoophiyaan Egeree tilmaamuunsaa rakkisaa ta'etu ishee mudataa jira. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. L Shape Hotel、ゴンダール - 「いいね!」174件 - L-Shape is a hotel located in Gondar City, Gondar, Ethiopia. 213/2011: Labsii Qaamolee Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuu, Aangoo fi Gahee Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe. ) Gabaasa Waggaa 2013/14 Odeeffannoo Waliigalaa Hundeeffama Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa (W. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. [OBN 28 01 2011] :- Biiron Haqaa Oromiyaa gurmaa'insa haaraan Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'uun akka waamamu Caffeen Oromiyaa raggaasise. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Représentant(e) du gouvernement. Faayidaaleen hojjittootaa mana hojjichaaf yookiin. txt) or read online for free. 8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta’u, lafti heek. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. 72/2003, Page 2. Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Karoora Waggaa23,426, Raawwii hanga kur. Qophii Addaa; Keessummaa; Faana Baqataa; Xiinxala; Yaada Ummataa. Meeshaalee ciraa (egizibiitii ) akka ragaatti qabaman of eeggannoon ni eega. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Yaa'iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Achittis dursinee abbaa dhimmaa Shawaa Kibba Lixaa, Aanaa Qarsaa Maallimaarraa dhufan arganne. 142/2000, kwt. QO'annOO Seeraa OrOmIyaa Yakkoota Namaan Daldaluu Fi Godaantota Seeraan Ala Daangaa Ceesisuu Ittisuu fi To'achuu (Labsii 909/2007) Moojulii Leenjii Hojii Irraa Yeroo Gabaabaa:- Qopheessitoonni:- 1. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa, Fitche. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Galmeessa Gaa'elaa "Gaa'ela" jechuunumuriin isaanii 18 fi isa olkan ta'edhiirri tokkoo fi dubartiin tokko karaa seera qabeessa ta'een wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun isaanii wayita mirkanaa'uudha. Badho Nagawoo irraa Ummatni Oromoo, akkuma saboota addunyaa kana irratti argamanitti, seenaa of danda'ee, biyya googgaa beekamaa qabu, aadaa, afaan, duudha fi qora-qalbi sabbummaa kan barootaa kumaatamaan lakkaawwaman kuufachaa dhufe kan qabuu fi seenaa bulchiinsa fi aadaa siyaasaa adunyaa kanaaf bu'ura dimokiraasi ta'ee, sirna gadaa, qabaachuun isaa seenaan ragaa baya. 9/2006 kwt. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Abbaa Alangaa Federaalaa: "Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru" November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Join Facebook to connect with Feyisa Abera and others you may know. Hojii kana milkeessuufis meeshaaleen jallisii. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun "Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Qananii Mohammed ist bei Facebook. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. Home Yaada Bilisaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? March 2, 2019. Dhakaan bu'uraa ijaarsa Giddugaleessa kanaa bara 1998 kan ta'ee yoo ta'u, lafa km. OBN Gur 19,2012- Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. 7/1992tiin hundeeffaman keessaa isa tokko dha. 151/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Waanti itti aanee biyyattii keessatti ta'uuf deemu biyya michuu Yuunaaytid Isteetis ka Afriikaarraa baayyina ummataan sadarkaa lammataa qabaattee guddiina diinagdee saffisaan guddataa jirtu. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Abarraa Tolasaa,Abbaa Adeemsaa Hojii Gabaa Bul/Lagaa fi Hordofii waligaltee lafa Magaalaa Ejeensii misoomaa fi Maanajimantii Lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, hidhaa cimaa waggaa, 6 fi qarshii 15,000 18. Lola labsuu fi nagaa buusuu dandaha. Kabaja guyyaa seena qabeessa kana wanti adda godhu, uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo dhaamasa gurguddaa waliif dabarsuun Muddee 31/2014 jalbultii irraa eegaluun bifa ho’aa ta’ee fi sagantaa fi karooraa hojii qindeeffachuun tokkummaan walitti dhufuun lafa diinaan marfamee eegamaa jiru Oromiyaa fi dhaabbilee barnoota Olaanoo keessatti. Waajjira Galii, Abbaa Seeraa, fi Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa ta'uun kan tajaajilee fi yeroo ammaa ILOQHQSO'tti Qorataa Seeraa; Teessoon Imeelii: [email protected] Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. FDRE Attorney General የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ. OMN - Oromia Media Network. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaa taa'een. Mana Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Aanaa Muloo. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. Kana jechuun galiin Oromiyaa keessaa argamu baajata Oromiyaa bira dabree mootummaa federaalaafi naannolee biraa subsidize godhaa jira. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa'iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Obbo Abdii Gurmeessaa 3. Statsstyret organisation. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. 37,941 likes · 5,508 talking about this.